Thomas STROGALSKI

Aero Rims for Tesla

Aero Rims for Tesla 1 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 2 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 3 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 4 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 5 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 6 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 7 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 8 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 9 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 10 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 11 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 12 by Thomas STROGALSKI
Aero Rims for Tesla 13 by Thomas STROGALSKI

Photographed in the quarries of Carrara, Italy